tháng 12 năm 2012

    HUYỆN UỶ LẠC SƠN                         " style="text-decoration:underline" mso-bidi-font-weight:normal""="">ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT CỘNG HOÀ

 

 Số:       /BC-CBTHPTCH                          Nhân Nghĩa, ngày   tháng      năm 2012

 

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2012

nhiệm vụ, giải pháp năm 2013

 

Thực hiện công văn 39-CV/BCĐ ngày 28/11/2012 của Huyện uỷ Lạc Sơn về việc báo cáo tổng kết thực hiện quy chế dân chủ năm 2012;

Căn cứ tình hình tại thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị, trường THPT Cộng Hoà báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2012, cụ thể như sau:

 

Phần thứ nhất

       Tình hình và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị năm 2012


I. Đặc điểm tình hình chung của nhà trường:

1. Thuận lợi:
- Trường THPT Cộng Hoà là một đơn vị hành chính sự nghiệp hoạt động trên lĩnh vực GD&ĐT Hoà Bình. Trường đóng trên địa bàn Xóm Tiền Phong, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lạc Sơn, Tỉnh Hoà Bình.
- Đội ngũ CBGV-CNV của nhà trường hầu hết có trình độ từ trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Nội bộ đoàn kết, có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, yêu nghề.
- Trong những năm qua, việc triển khai và thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị khá tốt.

2. Khó khăn:

 - Đa số giáo viên trong trường còn trẻ, chưa yên tâm công tác lâu dài tại trường.

- Kinh tế trong vùng còn khó khăn.
II.  Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức trong hệ thống chính trị
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ.

- Đối với Chi bộ, căn cứ vào Nghị định số71 – NĐ/CP, ngày 08/09/1998 của Chính phủ, đã lãnh đạo chỉ đạo Nhà trường xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện trong năm 2012.
- Cấp ủy đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của ngành có liên quan đến từng CB-GV-CNV và người học.
- Đảm bảo cho CBGV-CNV – người học được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các nội dung văn bản trước khi được ban hành, triển khai thực hiện. Trong đó đặc biệt là những văn bản có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB-GV-CNV và học sinh như: kế hoạch năm học, kế hoạch tháng, kế hoạch tuần, các tiêu chuẩn thi đua trong năm học, khen thưởng kỷ luật học sinh, nội quy- quy định đối với CBCCVC và học sinh, nội dung tổ chức hội nghị CBCCVC.
2. Kết quả hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị.
- Nhà trường đã xây dựng quy chế dân chủ cơ sở và phổ biến công khai trên trang website của đơn vị để CB-GV-CNV và HS tham gia đóng góp ý kiến xây dựng.
- Tăng cường vai trò chỉ đạo của BCH Công đoàn đối với Ban TTND trong việc giám sát thực hiện nghị quyết hội nghị CBCC và thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị.
- Nhà trường cung cấp kịp thời hệ thống các văn bản có liên quan để Ban TTND chủ động trong việc xây dựng kế hoạch giám sát trong cả năm học.
- Thông qua Hội nghị CBCC để ban TTND nhìn nhận và đánh giá hoạt động và để CBCCVC tham gia ý kiến nhằm giúp ban TTND thực hiện tốt hơn chức năng giám sát của mình
3. Kết quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong việc tham gia tuyên truyền vận động CBCC phát huy dân chủ cơ sở.
- Nhà trường tạo mọi điều kiện để BCH Công đoàn tổ chức các buổi tuyên truyền vận động trong đoàn viên lao động các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành. Phát huy dân chủ trong việc thăm dò, lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ quản lý, lãnh đạo.
- Các đoàn thể cũng đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc giáo dục, động viên đoàn viên lao động hăng hái thi đua dạy tốt, học tốt hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chính quyền giao phó. Tích cực lắng nghe, tiếp thu những tâm tư, nguyện vọng của người lao động để có những phản ánh, đề xuất kịp thời với chính quyền nhằm không ngừng cải tiến lề lối làm việc nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Công đoàn, đoàn TNCS thật sự là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là nơi để người lao động trong đơn vị có thể gửi gắm những suy nghĩ, tình cảm và sự quan tâm của họ đối với công việc chung của nhà trường.
III. Kết quả thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị:
1. Việc tổ chức học tập, quán triệt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành.
+ Hình thức tổ chức:
- Thông qua các buổi họp hội đồng giáo dục, sinh hoạt chuyên đề ngoại khóa, sinh hoạt đòan thể để phổ biến tuyên truyền các nội dung có liên quan đến 100% CB-GV-NV và học sinh.
+ Nội dung:
- Chủ yếu là những quy định về tiêu chuẩn thi đua, lề lối làm việc, ứng xử trong cơ quan, khen thưởng, kỷ luật.
- Các vấn đề về quyền, lợi ích, trách nhiệm của người CBCCVC.
- Quyền khiếu nại tố cáo của CBCCVC theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo. Các quy định về phát ngôn và thông tin ra bên ngoài phạm vi nhà trường.
2. Công tác tổ chức tuyên truyền:
- Thông qua tổ chức Công đoàn, tổ chuyên môn để triển khai đến từng đoàn viên lao động như: Tiêu chuẩn thi đua, phương hướng nhiệm vụ năm học, góp ý cho Công đoàn và nhà trường trong việc tổ chức, chỉ đạo hoạt động hàng ngày.
- Thực hiện bằng hình thức thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan như: Tuyển dụng viên chức, công khai về chất lượng giáo dục, công khai về tài chính và cơ sở vật chất, kế hoạch công tác từng tháng, phân công  trong lãnh đạo nhà trường.
- Thực hiện tuyên truyền bằng hình thức đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị( website: thptconghoa.hoabinh.edu.vn)
3. Đánh giá nhận thức của CBCCVC sau khi được học tập, quán triệt.
+ CBCCVC hiểu rõ hơn về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình như : Những điều CBCC được biết, những điều được tham gia góp ý, những vấn đề CBCCVC không được làm. Và từ đó họ sẽ thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình.
+CBCC biết rõ hơn về trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan để họ có thể giám sát tốt hơn đối với hiệu trưởng trong việc thực hiện trách nhiệm của mình. Những việc chưa tốt thì CBCC có thể kiến nghị thông qua hội nghị CBCCVC hoặc thông qua các hội họp định kỳ.
4. Kết quả thực hiện:
+ Trong thời gian qua nhà trường đã thực hiện khá tốt việc tổ chức hội nghị CBCCVC từ tổ công đoàn rồi đến cấp trường. Hội nghị thực sự là một diễn đàn và cơ hội tốt để CBCCVC trong đơn vị tham gia đóng góp ý kiến trong tất cả các lĩnh vực mà họ quan tâm mà không nặng nề, hình thức hóa.
+ Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí công tác đối với cán bộ, công chức đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ và phát huy được khả năng của mỗi cá nhân.
+ Công tác luân chuyển, tiếp nhận CBCCVC thực hiện nghiêm túc theo văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hoà Bình.
+ Việc thực hiện chế độ, chính sách cho CBGVCNV đảm bảo đầy đủ, kịp thời không để dây dưa tồn đọng các chế độ chính sách có liên quan đến CBGV-CNV.
+ Việc sử dụng ngân sách đảm bảo tiết kiệm, đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
+ Công tác cải cách thủ tục hành chính đã được quan tâm chú ý. Hạn chế việc tổ chức hội họp không cần thiết, tăng cường đối thoại và tính minh bạch trong việc cung cấp thông tin. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để CBCCVC hoàn thành nhiệm vụ.
5. Việc thực hiện quy chế dân chủ gắn với Công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể
 - Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện của chi bộ đối với các tổ chức, đoàn thể và nhà trường.
- Dân chủ đảm bảo phải đi đôi với nề nếp, kỷ cương. Dân chủ phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.
IV. Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân:
1. Những hạn chế, yếu kém:
- Chưa cập nhật một cách kịp thời những thông tin mới, những thay đổi mới có liên quan.
- Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình tuy đã có chuyển biến nhưng chưa thật sự rõ nét và hiệu quả của họat động này còn hạn chế.
2.Nguyên nhân yếu kém:

- Một số cán bộ giáo viên chưa nhận thức đầy đủ, chưa thực sự gương mẫu, chưa coi trọng thực hiện qui chế dân chủ của đơn vị
- Người đứng đầu các tổ chuyên môn chưa gương mẫu và nghiêm túc thực hiện các quy định của quy chế này. Đồng thời chưa quan tâm, tạo điều kiện cho các cá nhân trong tổ phát huy được vai trò của mình trong việc tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
- Dù thực hiện bằng cách nào thì cũng phải đảm bảo nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch trong các hoạt động của nhà trường và các tổ chức.

Phần thứ hai

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Quy chế dân chủ ở đơn vị năm 2013

 

I. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013

- Tiếp thục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị định 71-NĐ/CP ngày 08/09/1998 của Chính phủ
- Tiếp tục cụ thể hóa và hoàn thiện quy chế dân chủ cơ sở để vận dụng phù hợp trong thực tế.
- Phát huy vai trò của Công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó chú trọng việc chỉ đạo sát sao hoạt động của Ban TTND phát huy vai trò giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC
II. Những giải pháp cơ bản:  

1. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến quy chế dân chủ trong Nhà trường. Gắn thực hiện Quy chế dân chủ với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng hướng dẫn các thành viên trong tổ nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ. Hàng năm thường xuyên điều chỉnh, bổ xung Quy chế dân chủ cho phù hợp với tình hình cụ thể của Nhà trường

3. Ban giám hiệu Nhà trường thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ trong Nhà trường.

4.Việc tổng kết Quy chế dân chủ gắn liền với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (Khoá XI), tìm ra những yếu kém, nguyên nhân và giải pháp khắc phục thích hợp.

III. Tổ chức thực hiện

1. Cấp uỷ, chi bộ triển khai tổ chức thực hiện đúng theo các văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hoà Bình, Huyện uỷ Lạc Sơn, UBND huyện Lạc Sơn

2. Các đồng chí trong Ban giám hiệu, tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng thường xuyên bám sát nhiệm vụ được phân công, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện.

3. Luôn phối hợp với các xã vùng Cộng Hoà thống nhất về nội dung và phương pháp hoạt động nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.

4. Chi bộ nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và định kỳ báo cáo với cấp trên.
         Trên đây là báo cáo tổng kết việc thực hiện quy chế dân chủ của đơn vị trong năm 2012. Kính mong sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện uỷ Lạc Sơn để đơn vị thực hiện tốt hơn công tác này trong năm 2012 và những năm tiếp theo.
 
Nơi nhận:                                            BÍ THƯ CHI BỘ -HIỆU TRƯỞNG
- Huyện uỷ Lạc Sơn;                                                                  
- Lưu HT;VT.
 
 
                                                                               Trần Sỹ Nghĩa


Internet
16/12/2012